داده پردازان

وظیفه نرم افزار ها مکانیزه کردن فرایند هایی است که در یک کسب و کار وجود دارد.

اما چه نرم افزاری

با کیفیت است؟

بعد از ۲۰ سال سابقه فعالیت در حوزه نرم افزار و تجربه همکاری با صد ها کسب و کار مختلف به دوعامل اساسی برای بررسی کیفیت یک نرم افزار دست پیدا کرده ایم:

اطمینان

تنش و فشار جز جدایی ناپذیر کسب و کار هاست  و نرم افزار ها باید بتوانند با مکانیزه کردن فرایندها، فشار ها را کمتر کنند.

امنیت

امنیت ابعاد بسیار گسترده ای دارد اما به بیان ساده حریم خصوصی اطلاعات حساس و فرایند های کسب و کارها گفته می‌شود

بیش از ۲۰ سال است

که محصولاتی با این کیفیت را عرضه می کنیم!

محصولی یافت نشد